پیگیری کار نظارت
 تفاهم نامه بین معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی رئیس جمهور و وزارت جهاد کشاورزی

در راستای انسجام وبهبود هرم منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی و به منظور انجام بهینه ماموریت ها ووظایف قانونی و در اجرای احکام قانون مدیریت خدمات کشوری ومصوبه شماره 6651/260 مورخ 22/3/1390 شورای عالی اداری ،این تفاهم نامه میان وزارت جهاد کشاورزی (که در این تفاهم نامه وزارت نامیده می شود) از یک طرف ومعاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور(که در این تفاهم نامه معاونت نامیده می شود) از سوی دیگر ،به شرح زیر تنظیم وامضاء می گردد:

1-      وزارت وظایف وپست های سازمانی (شغل) حاکمیتی و تصدی گری مربوط به حوزه ی ستادی ،سازمان های وابسته وتابعه و واحدهای خارج از مرکز را ظرف مدت 10 روز پس از امضای این تفاهمنامه احصاء و به معاونت ارائه می نماید.

2-      برنامه بهبود ساختار منابع انسانی متناسب با وظایف حاکمیتی وتصدی گری احصاء شده در چارچوب تفاهم نامه توسط وزارت اجرا می شود.

3-      آمار وفهرست خروجی های نیروی انسانی حوزه ستادی ، سازمانهای وابسته و تابعه و واحدهای خارج از مرکز بر اساس مشاغل حاکمیتی وتصدی گری جهت اخذ مجوز توسط وزارت به معاونت ارائه می گردد.

تبصره – بر اساس مجوزهای صادره از سوی معاونت ،جذب نیروی انسانی با اولویت مناطق دور افتاده و جذب مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی توسط وزارت به اجرا گذارده می شود.

4-      وزارت فهرست 11627 ردیف پست سازمانی را به تفکیک واحدهای سازمانی حوزه ی ستادی،سازمانهای وابسته و تابعه و واحدهای خارج از مرکز ظرف مدت یکماه پس از امضای تفاهم نامه از مجموعه تشکیلاتی خود حذف و در اختیار معاونت قرار می دهد.

5-      وزارت موظف است نمودار سازمانی سازمانهای وابسته را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از امضای تفاهم نامه تنظیم و به معاونت ارسال و تشکیلات تفصیلی سازمانهای مذکور را حداکثر سه ماه پس از ابلاغ نمودار سازمانی آنها تهیه وبه معاونت ارائه نماید .

6-      وزارت تشکیلات واحدهای خارج از مرکز را در چارچوب قوانین ،مقررات وسیاست ها وضوابط تشکیلات ابلاغی ظرف مدت سه ماه پس از امضای تفاهم نامه تنظیم و به معاونت ارائه نماید.

7-      جداول برنامه بهبود ساختار منابع انسانی وزارت (پیوست تفاهم نامه) که مشتمل بر خروجی ها ی مشاغل حاکمیتی و تصدی گری در طی سالهای اجرای برنامه می باشد، به تفکیک حوزه ی ستادی، سازمانهای وابسته و تابعه و واحدهای خارج از مرکز توسط وزارت به معاونت ارائه می گردد.

8-      مجوز جذب تعداد 18815 نفر نیروی انسانی متخصص طی سه سال غیر ستاد(سال اول 6271 نفر،سال دوم 6271 نفر ، سال سوم 6273 نفر ) پس از ارائه لیست خروجی ها به تفکیک مشاغل حاکمیتی وتصدی گری توسط معاونت برای وزارت و سازمانها و موسسات وابسته وتابعه به غیر از شرکتهای مشمول اصل 44 صادر می گردد.

9-      وزارت نسبت به احصا ء ومستند سازی فرآیندهای انجام کاری خود والکترونیکی کردن آنها اقدام وضمن هماهنگی با معاونت گزارشهای ادواری لازم را ارئه می نماید.

10-  معا ونت در صدور مجوزهای استخدامی برای برنامه پنجم توسعه ،خروجی نیروی انسانی وزارت در سال 1389را محاسبه خواهد کرد.

11-  پس از امضای این تفاهم نامه کلیه خروجی ها ومجوزها ودر اختیار قراردادن پست های سازمانی بلا تصدی در چهار چوب این تفاهم نامه عمل خواهد شد و واحدهای خارج از مرکز وزارت پاسخگوی مقامات محلی استانی نخواهند بود .

12-  تمهیدات لازم جهت تفویض اختیارات مواد 7، 10 و 11 آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون خدمات مدیریت کشوری در خصوص تایید امتیازات به بخش غیر دولتی ،تعیین اجاره وقیمت اماکن وساختمانهای مشمول واگذاری وتعریف ارائه خدمات واگذار شده و تعیین هزینه سرانه خدمات در فعالیتهای واگذار شده به وزیر جهاد کشاورزی توسط معاونت فراهم می گردد.

13-  نمایندگان معاونت و وزارت پیگیری اجرای این تفاهم نامه را بر عهده دارند.

 

این تفاهم نامه در 13 بند و1 تبصره در تاریخ 1/11/1390 در 4 نسخه که هر یک حکم واحد دارند ،تنظیم گردید واز تاریخ امضای طرفین قابل اجرا می باشد.

 

صادق خلیلیان- وزیر جهاد کشاورزی

لطف الله فروزنده دهکردی –معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور

|+| نوشته شده توسط mehdi در چهارشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۱  |
 
 
بالا